வரி உயர்த்தப்படவில்லை

எதிர்பார்த்தது போல இந்த மாதமும் வரி உயர்த்தப்படவில்லை.
வட்டி வீதத்தை ஏற்றாமல் 4.5 வீதத்தில் விட்டுவிட்ட மத்திய வங்கியின் முடிவு வீட்டுக் கடன் வைத்திருப்போர் எல்லோருக்கும் மனநிம்மதியைக் கொடுத்தது.

No comments: