30/01/2018 அயர்லாந்தில் நீண்டகாலமாக அமுலிலுள்ள கருக்கலைப்புத் தடைச் சட்டத்தை மாற்றியமைப்பதற்கான வாக்கெடுப்பை நடத்த அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.