முதியோர் கவனிப்பில் கிட்டும் விருப்பத் தெரிவுகள்

SydWest Multicultural Services Inc.

பல வகைப்பட்ட முதியோர் கவனிப்பு சேவைகள் உள்ளன, இருந்தாலும் உங்களுக்கோ அல்லது உங்களது குடும்பத்தில் உள்ள இன்னொருவருக்கோ கிடைக்கக் கூடிய முதியோர் கவனிப்பு சேவைகளின் வகைகளைக் கண்டறிவது சிக்கலானதாக இருக்கலாம்.

தற்சமயம் இச்சேவைகள்; உங்களுக்குத் தேவையில்லை என்றிருப்பினும், எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய கவனிப்புத் தேவைகளைத் திட்டமிடுவதற்கு உதவ, கிடைக்கக் கூடிய சேவைகள் குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது முக்கியமாகும்.

சமூக கவனிப்பு (Community Care)
முதியோரில் பலரும் தொடர்ந்து தமது இல்;லங்களில் வாழ்வதையே விரும்புவர், ஆனால் உதவி ஏதும் இல்லாமல் அப்படி வாழ்வது சிலருக்குக் கஷ்டமாக இருக்கலாம். வயதானவர்கள் தமது இல்லங்களிலேயே தொடர்ந்து வாழ உதவி செய்யும் பல முதியோர் கவனிப்பு சேவைகள் உள்ளன. இவ்வகையான கவனிப்பு ‘சமூக கவனிப்பு’ (Community Care) என அழைக்கப்படும்,

Aged Care at Home Packages (EACH)
சமூக முதியோர் கவனிப்புப் பொதிகளினால் அளிக்கப்படும்
சேவைகளையும் விட அதிகமான உதவி தேவைப்படுபவர்களுக்கு
‘வீட்டில் நீடித்த முதியோர் கவனிப்புப் பொதிகள்’ (Extended
Aged Care at Home Packages -EACH) சேவைகளை
வழங்குகின்றன. இப்பொதிகள் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை
கொண்டவை, அத்துடன் தனிநபர் தேவைகளுக்கென
வடிவமைக்கப்பட்டவை. கீழ் வருவன இவ்வகைப்பட்ட
சேவைகளில் அடங்கலாம்: தாதியர் கவனிப்பு மற்றும் இதர
சுகாதார சேவைகள், ஒருவரது தனிப்பட்ட கவனிப்பு (personal
care) (குளித்தல், ஆடையணிதல், உணவு உட்கொள்ளல்
போன்ற வேலைகளில் உதவி), வீட்டு உதவி (வீட்டு
வேலைகள், துணி வெளுத்தல், கடைக்குச் செல்லுதல்
என்பவற்றில் உதவி), போக்குவரத்து மற்றும் சமூக ஆதரவு
ஆகியவை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதியோர் கவனிப்பு சேவைகள்
வழங்குநரால் இச்சேவைகள் திட்டமிடப்பட்டு
ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. ‘வீட்டில் நீடித்த முதியோர்
கவனிப்புப் பொதிகளினால் பயன் பெறுவதற்கான தகுதி,
‘முதியோர் கவனிப்பு மதிப்பீட்டு குழு ஒன்றினால்’ (Aged Care
Assessment Team) தீர்மானிக்கப்படும் (பார்க்க – பக்கம் 9).

This information was compiled by the Centre for Cultural Diversity in
Ageing 2008 and funded for the translation in Tamil by the Community
Partners Program for Western Sydney from SydWest Multicultural Services
Inc, Blacktown, Sydney and the CPP Project Officer Ms Sree Vithya Harilingam, (Tel:02-8825 3777) or (sree@sydwestmsi.org.au)

No comments: