சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த திருவிழா படங்கள்

.

சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த பூங்காவன  திருவிழா பதினோராம்    நாள் 04.04.2015.

சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த தீர்த்த திருவிழா பத்தாம்   நாள் 03.04.2015.சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த தேர்த் திருவிழா ஒன்பதாம்  நாள் 02.04.2015.

சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த சப்பற  திருவிழா எட்டாம்   நாள் 01.04.2015.
சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த வேட்டை திருவிழா ஏழாம்  நாள் 31.03.2015.


சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த திருவிழா ஆறாம்   நாள் 30.03.2015 

சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த திருவிழா ஐந்தாம்   நாள் 29.03.2015 


சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த திருவிழா நான்காம்  நாள் 28.03.2015 பகல் திருவிழா 


சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த திருவிழா மூன்றாம்  நாள் 27.03.2015
சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த திருவிழா இரண்டாம் நாள் 26.03.2015


சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த திருவிழா 25.03.2015 அன்று கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக ஆரம்பித்தது . வேலை நாளாக இருந்தும் கொடியேற்றத்தை காண பெரும் திரளான மக்கள் கூடியிருந்தார்கள்.
No comments: