தேவாரம் , திருமுறை பாடல்கள்

தேவாரம் திருவாசகம் திருமுறை பாடல்கள் முழுவதும் இணையத்தில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்யவும் வாசிக்கவும் ஒளியாக காணவும்  பின்வரும் இணைப்பைப் பாவிக்கலாம். இதில் 63 நாயன் மார்களின் சரிதம். தேவாரம் என்பன உள்ளன.
தொடர்ந்து பாவிப்பதற்கு இடது பக்கம் உள்ள இணையச் செய்திகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்கலாம்.


No comments: