செப்டெம்பர் 11 ஆம் திகதி. மகாகவி பாரதி மறைந்து நூறு ஆண்டுகள்.

 அமரகவியின் வரிகளை என்றென்றும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். பாருங்கள், பகிருங்கள். திரையுலகில் பாரதி செலுத்திய செல்வாக்கினை இக்கலைஞர்கள்  பதிவுசெய்துள்ளனர்.   ஆனால்,  இவற்றைக்கேட்க பாரதிதான் இல்லை !

 


No comments: