.இயற்கையின் சீற்றத்தால் சிதைந்திட்ட ஜப்பான் மக்களுக்கு நம் இதய அஞ்சலி !

No comments: