அவுஸ்திரேலியக் கலை இலக்கியச் சங்கம் நிகழ்த்திய எழுத்தாளர் விழா சிட்னி 2023 நிகழ்வில் மலையகம் 200

 அவுஸ்திரேலியக் கலை இலக்கியச் சங்கம் நிகழ்த்திய எழுத்தாளர் விழா சிட்னி 2023 நிகழ்வில் மலையகம் 200 என்ற அரங்கு அமைந்திருந்தது.


இந்த அரங்குக்காக மல்லியப்புசந்தி திலகர் மற்றும் மீராபாரதி வ.க.செ ஆகியோர் வழங்கியிருந்த கருத்துரைகளைக் கேட்க


https://www.youtube.com/watch?v=FPkGvouBiXY

No comments: