வரந்தருவாய் முருகா ! மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .....மெல்பெண் ...அவுஸ்திரேலியா


வரந் தருவாய் முருகா - வாழ்வில்
நிரந் தரமாய் உன்னை
நினைந்துமே நான் வாழ
வரந் தருவாய் முருகா

சிரமேறும் ஆணவம் குறைத்திடுவாய் - வாழ்வில்
மரமாக இருப்பதையும் ஒழுத்திடுவாய்
உணர்வோடு உனைநினைக்க உதவிடுவாய் - என்றும்
உயிர்ப்போடு வாழ்வதற்கு அருளிடுவாய்   ( வரந்தருவாய் முருகா )

குறைகூறும் மனமகல உதவிடுவாய் - வாழ்வில்
கறையுள்ள செயலனைத்தும் களைந்தெறிவாய்
திறலுடை பெரியோரை இணைத்திடுவாய் - என்றும்
மறவாமல் உனைத்துதிக்க வரமருள்வாய் (வரந்தருவாய் முருகா )

மாறுபடு சூரரினை திருத்தியவா - வாழ்வில்
வேறுமுகம் அமையாது காத்திடுவாய்
காரிருளை கருணையினால் களைந்திடுவாய் - என்றும்
கரிசனைய என்மீது காட்டிடுவாய்  ( வரந்தருவாய் முருகா )


No comments: