பூமிக்குவந்த புதுமலராய் நாமிருப்போம் மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ...... மெல்பேண் ..... அவுஸ்திரேலியா


                      பூமிக்குவந்த புதுமலராய் நாமிருப்போம் 
                             கோபிக்கும் குணமதனை
                       குழிதோண்டி புதைத்து நிற்போம் 
                                 சாமிக்கு அருகணைய
                       சன்மார்க்கம் மனம் கொள்வோம் 
                                   ஆருக்கும் இடராக
                        அமையாது நாம் வாழ்வோம்   ! 

                       மண்ணுக்குள் வேரூன்றும் மரமாக 
                                  நாம்  இருப்போம்
                       கண்ணுக்குள் மணி   போன்று
                                    கருத்துகளை இருத்திடுவோம் 
                       விண்ணிற்கும் பரிதியைப் போல்
                                     மண்ணினிலே விளங்கிடுவோம் 
                         எண்ண மெலாம் என்னாளும் 
                                  இமயமென உயர்த்திடுவோம்  ! 

                       அரை குறையாய்  வாழுவதை 
                               அகமிருந்து அகற்றிடுவோம் 
                       அறம் அதனை வாழ்வாக்கி
                                  ஆனந்தம் பெற்றிடுவோம் 
                       பெறுமதியாய் சொல் தேர்ந்து
                                  பெருமகிழ்வாய் உரைத்திடுவோம் 
                        வறுமை நிலை வந்தாலும்
                             வாய்மையினை காத்துநிற்போம் ! 


                         நிலை தளர்ந்து நிற்பாரை 
                               நிமிந்துவிடச் செய்திடுவோம் 
                        தலை குனியச் செய்வாரை
                              தானுணரச் செய்துநிற்போம் 
                        விலை பேசும் உறவுகளின்
                                உளமன்பை நிறைத்திடுவோம்
                         வளமாக நாம் வாழ 
                                 வழிவகுப்போம் வாருங்கள்   !
                

-->

No comments: