தமிழ் முரசின் கண்ணீர் அஞ்சலி

.
வாழும் போது  மக்கள் சேவைக்காய்   வாழ்ந்தாய் 
மறைந்த போது 
மக்கள் மனங்களில் வாழ்கின்றாய் 
அமரர் விஜயரத்தினம் அவர்களின் மறைவிற்கு                   தமிழ்முரசின்கண்ணீர் அஞ்சலி 

No comments: