உலக தத்துவ ஞானிகளின் உருவ சிலைகளோடு திருவள்ளுவரும் இருக்கின்றார்

.

Thiruvalluvar / The amazing (Ten Sages of the World) sculptures at MDIS Queenstown Singapore


nantri kasthoorirankan 

No comments: