ஒஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் புதிய இணையத்தளம்

.
ஒஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் புதிய இணையத்தளம் இப்பொழுது புதிய வடிவில் இயங்கத் தொடங்கி உள்ளது. நிகழ்ச்சிகளை கேட்கக் கூடியதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த இணையத்தளத்தை இடது பக்கம் உள்ள இணைய செய்திகளின் கீழ் பார்வையிடலாம்.
www.atbc.net.au


No comments: