திருகோணமலை மாவட்டத்தில் உள்ள ஏழை விவசாயிகளுக்கான நன்னீர் மீன்பிடித் திட்டம் வாழ்வாதாரம் இலங்கை புதுப்பிப்பு நவம்பர் 2023 YouTube வீடியோக்கள்

 "இன்று ஒருவர் புன்னகைக்க காரணம்"

வன்னி நம்பிக்கை நிலையான அபிவிருத்தி திட்டம் உள்நாட்டு மீன்பிடி கலககேனி குளம் திருகோணமலை நவம்பர் 2023வன்னி நம்பிக்கை நிலையான அபிவிருத்தி திட்டம் உள்நாட்டு மீன்பிடி இலகந்தை குளம் திருகோணமலை நவம்பர் 2023


A drawing of a face

Description automatically generatedA picture containing food

Description automatically generated

Ranjan Sivagnanasundaram

Director/Public Officer

Vanni Hope Ltd

ABN: 19 614 675 231

www.vannihope.org.au

Mobile/Whatsapp: +61 428138232

Email: ranjan@vannihope.org.au

No comments: