தமிழர் பண்பாடு இரண்டாயிரம் ஆண்டுப் பயணம்


தமிழ்க் கலை மற்றும் பண்பாட்டுக் கழகத்தின் முன்னெடுப்பில் “தமிழர் பண்பாடு இரண்டாயிரம் ஆண்டுப் பயணம்” என்ற கால வரைக்குள் அழைத்திருப்பவர் திரு ஜி பாலச்சந்திரன் ஐ ஏ எஸ் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தரங்கம் நேயர் கேள்வி பதில்களோடு


No comments: