இரண்டாம் மாதமும் வட்டிவீதம் ஏறவில்லை

மத்திய வங்கி வட்டி வீதத்தை இரண்டாம் மாதமும் ஏற்றவில்லை.
இரண்டாவது மாதமாக வட்டி வீதத்தை ஏற்றாமல் 4.5 வீதத்தில் விட்டுவிட்ட மத்திய வங்கியின் முடிவு வீட்டுக்கடன் வைத்திருப்போர் அனைவருக்கும் மனநிம்மதியை கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறது. அடுத்துவரும்  இரண்டு மாதமும் வட்டி வீதம் ஏற்றப்படலாம் என நம்பப்படுகின்றது.

No comments: