முதியோர் கவனிப்பில் கிட்டும் விருப்பத் தெரிவுகள்

SydWest Multicultural Services Inc., Auburn Tamil Society


பல வகைப்பட்ட முதியோர் கவனிப்பு சேவைகள் உள்ளன, இருந்தாலும் உங்களுக்கோ அல்லது உங்களது குடும்பத்தில் உள்ள இன்னொருவருக்கோ கிடைக்கக் கூடிய முதியோர் கவனிப்பு சேவைகளின் வகைகளைக் கண்டறிவது சிக்கலானதாக இருக்கலாம்.

தற்சமயம் இச்சேவைகள்; உங்களுக்குத் தேவையில்லை என்றிருப்பினும், எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய கவனிப்புத் தேவைகளைத் திட்டமிடுவதற்கு உதவ, கிடைக்கக் கூடிய சேவைகள் குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது முக்கியமாகும்.

சமூக கவனிப்பு (Community Care)

முதியோரில் பலரும் தொடர்ந்து தமது இல்;லங்களில் வாழ்வதையே விரும்புவர், ஆனால் உதவி ஏதும் இல்லாமல் அப்படி வாழ்வது சிலருக்குக் கஷ்டமாக இருக்கலாம். வயதானவர்கள் தமது இல்லங்களிலேயே தொடர்ந்து வாழ உதவி செய்யும் பல முதியோர் கவனிப்பு சேவைகள் உள்ளன. இவ்வகையான கவனிப்பு ‘சமூக கவனிப்பு’ (Community Care) என அழைக்கப்படும்,

சமூக முதியோர் கவனிப்புப் பொதிகள் (Community Aged Care Packages)

சமூக முதியோர் கவனிப்புப் பொதிகள், (Community Aged Care Packages) சிக்கல் மிகுந்த கவனிப்பு தேவைப்படுபவர்களுக்கும், அல்லது தமது சொந்த இல்லங்களிலேயே தொடர்ந்து வாழ்வதற்கு பல விதமான சேவைகள் தேவைப்படும் நலிந்த வயதானோருக்கும் சேவைகளை வழங்குகின்றன. இச் சேவைப் பொதிகள் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையவை, அத்துடன் தனிநபர் தேவைகளுக்கென வடிவமைக்கப்பட்டவை. கீழ் வருவன இவ்வகைப்பட்ட சேவைகளில் அடங்கலாம்: தனிநபர் கவனிப்பு (personal care) (குளித்தல் ஆடையணிதல், சாப்பிடுதல் என்பவற்றில் உதவி), சாப்பாடு ஏற்பாடு செய்தல், வீட்டு உதவி (வீட்டு வேலைகள், துணி வெளுத்தல், கடைக்குச் செல்லுதல் போன்ற வேலைகளில் உதவி), தோட்டவேலைகள், போக்குவரத்து மற்றும் சமூக ஆதரவு. இச்சேவைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதியோர் வீட்டுச் சேவைகள் வழங்குநரால் திட்டமிடப்பட்டு ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. சமூக முதியோர் கவனிப்புத் திட்டங்களினால் பயன் பெறுவதற்கான தகுதி, ‘முதியோர் கவனிப்பு மதிப்பீட்டு குழு ஒன்றினால்’ (Aged Care Assessment Team)தீர்மானிக்கப்படும் (பார்க்க – பக்கம் 9).


This information was compiled by the Centre for Cultural Diversity in
Ageing 2008 and funded for the translation in Tamil by the Community
Partners Program for Western Sydney from SydWest Multicultural Services
Inc, Blacktown, Sydney and the CPP Officer Ms Sree Vithya Harilingam, (Tel:02-88253739) or (sree@sydwestmsi.org.au)

No comments: