தாகூரின் கீதாஞ்சலி
                                                         தமிழாக்கம்: கவிஞர் க. கணேசலிங்கம்

தெய்வத்தை எங்கே தேடுகிறாய்?

மந்திரம் ஓதலும் பாடலும் அட்சர
மாலை உருட்டலும் நீக்கிவிடு!
இந்தநற் கதவுகள் மூடிய கோயிலின்
இருள்நிறை மூலையில் தனிமையிலே
எந்தமெய்ப் பொருளினை ஏத்துகி றாய்? உன்
இருவிழி திறந்துநீ பார்த்துவிடு!
உந்தனத் தெய்வதம் உனக்குமுன் னேயிலை,
உணர்ந்திடு வாய்இதை உலகினிலே!

உழவன்அக் கடுநிலம் உழுதிடும் பொழுததில்
உறைந்திடு வான்இறை! வழியமைக்க
விழைபவன் கற்களை உடைத்திடும் இடத்திலும்
வேந்தனங் கிருந்திடு வான்!வெயிலில்
மழையினில் காய்ந்து நனைந்து கலந்துஇம்
மாந்த ருடன்அவன் வாழுகிறான்!
களைந்திடு காவியை! நீயும் அவன்நிலை
கண்டு புழுதிமண் வந்திடுவாய்!

நீயுந்தன் விடுதலை காண்பதெங் கே?இறை
நீண்ட படைப்பை உகந்துநின்றான்;;;
பாயும் அருளினில் தன்னுடன் எம்மையும்
பந்தத்தில் என்றும் பிணைத்துவிட்டான்!
தூயவுன் தியானங்கள் தூபம்நற் பூக்களைத்
துறந்திடு; துகிலழுக் காகிடிலென்?
ஓயுதல் அற்ற உழைப்பில் வியர்வையைச்
சிந்தி அவனுடன் ஒன்றிவிடு!


Tagore – Gitanjali


Leave This
Leave this chanting and singing and telling of beads!
Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut?
Open thine eyes and see thy God is not before thee!

He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path maker is breaking stones.
He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust.
Put off thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil!

Deliverance? Where is this deliverance to be found?
Our master himself has joyfully taken upon him the bounds of creation; he is bound with us all forever.
Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense!
What harm is there if thy clothes become tattered and stained?
Meet him and stay by him in toil and in sweat of the brow.

No comments: