ஆண்டவன் அழகு அனுதினம் தெரியும் !


மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா 


  

    

     நிலத்தின் இயல்பு நீரில் தெரியும்
             குணத்தின் இயல்பு செயலில் புரியும்
    அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்
             ஆளுமை அளவு அறிவினைக் காட்டும்  !

    கண்ணின் அழகு கருணையில் தெரியும்
            பெண்ணின் அழகு அடக்கத்தில் தெரியும்
    மண்ணின் அழகு வளத்தினில் தெரியும்
            வாழ்வின் அழகு வாழ்வதால் தெரியும்  !

     சொல்லின் அழகு சுவையினில் தெரியும்
               சுகத்தின் அழகு நலத்தினில் தெரியும்
      வெல்லும் அழகு விவேகத்தில் தெரியும்
              விடையின் அழகு மதியினால் தெரியும்  !

      பொறுமையின் அழகு உயர்வினால் தெரியும்
                 போதனை அழகு விடிவினால்  தெரியும்
      அறிவுடை அழகு அனைவர்க்குந்  தெரியும்
                ஆண்டவன் அழகு அனுதினம் தெரிNo comments: