தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம் மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா


நிலைபெறுமா றெண்ணிநிற்க
நீள்பிவியில் விரும்பிடுவோம்
அலைபாயும் மனமதனை
அடக்குதற்கு துணிந்திடுவோம்
நிலையில்லா பொருளையெலாம
நினைப்பினின்று அகற்றிடுவோம்
நெஞ்சமதில் இறைநினைப்பை
நிரந்தரமாய் இருத்திடுவோம்  !                                                                     

ஏகாந்தம் இனிதென்று                                                                         
 எப்போதோ இயம்பியதை                                                                          
வாழ்நாளில் கடைப்பிடிக்க                                                                    
வாய்க்கும்நிலை வந்திருக்கு                                                              
தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம்                                                     
தலையிடிகள் ஓடிவிடும்                                                                       
நாமெடுக்கும் எச்சரிக்கை                                                                
நாட்டையுமே காத்திடுமே  !                                                               

சுத்தமே சோறிடும்                                                                        
என்பதனை மனமிருத்தி                                                                   
நித்தமுமே சுத்தமதை                                                                          
நிரந்தரமாய் ஆக்கிடுவோம்                                                                
பயங்கொள்ளல் ஆகாது
எனச்சொன்ன பாரதியை                                                                      
உளங்கொண்டு செயற்பட்டால்                                                           
கலங்கல்நிலை தெளிவாகும் !


மஞ்சளது முக்கியத்தை                                                                     
மனமமிப்போ உணர்கிறது                                                   
வேப்பிலையின் மகத்துவமும்                                                              
விரிவடைந்து போகிறது                                                                      
துளசியிலை நீர்பருகல்                                                                 
தூய்மையெனத் தெரிகிறது                                                              
பழமையினை ஒதுக்கியது                                                             
பிழையெனவே புரிகிறது    !                                                          

கைகழுவல் எனும்வார்த்தை                                                                       
 கருத்திருத்தல் அவசியமே                                                               
மெய்தொட்டு தீண்டுதலை                                                                      
விலக்கிவிடல் அவசியமே                                                                
வீட்டைவிட்டு வெளியேறா                                                                 
இருப்பதுவும் அவசியமே                                                                
நாட்டுநிலை தனையெண்ணி                                                        
நடப்பதுநம் அவசியமே  !

No comments: