அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம் - தமிழ் எழுத்தாளர் விழா 2018


                மெல்பனில் - பிரஸ்டன் நகர மண்டபம்
                              (274 Gower Street, Preston)
                      07 - 10 - 2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை
முற்பகல் 10-00 மணி முதல் இரவு 9-00 மணிவரையில்
      கண்காட்சி - மாணவர் அரங்கு - மகளிர் அரங்கு
         கவிஞர் அரங்கு - கருத்தரங்கு - கலையரங்கு 
   மின்னஞ்சல்:                            atlas25012016@gmail.com  
-->
 இணையத்தளம்:                             www.atlasonline.orgNo comments: