சிட்னியில் தமிழகக் கவிஞர் சல்மாவுடன் இலக்கியச்சந்திப்பு


சிட்னி தமிழர்களே அனைவரும் வாருங்கள் இந்த இலக்கியச் சந்திப்பில் கவிஞர் ராசாத்தி சல்மாவுடன் கலந்துரையாட!


No comments: