வெண்கழியில் செய்த கலைவண்ணம்.
சீன கற்பனை நயமும்  கைவண்ணமும்.

ஓர் இலக்கிய அன்பர் சிங்கை நகரில் இருந்து அனுப்பி வைத்த இந்த அழகு வண்ணங்களை கற்பனை நயத்தை  இந்த அழகிய கலையழகை உங்கள் எல்லோருடனும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.
அன்புடன் யசோதா. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: