சிட்னி முருகன் ஆலயத்தின் ஏழாம் திருவிழா 14.03.14

.

சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற ஏழாம் திருவிழா வேட்டைத் திருவிழாவாக இடம் பெற்றது.  HILLS  பகுதி மக்கள் இந்த திருவிழாவின் உபயகாரர்களாக இருந்தார்கள்.

No comments: