சிட்னி முருகன் ஆலயத்தின் ஆறாம் திருவிழா 13.03.14


சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற ஆறாம் திருவிழா மாம்பழத்திருவிழாவாக இடம் பெற்றது. ஸ்ரத்பீல்டும் அதை அண்டிய பகுதி மக்களும் இந்த திருவிழாவின் உபயகாரர்களாக இருந்தார்கள்.
No comments: