19.01.2019 சனிக்கிழமை மெல்பேர்னில் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் தெணியான் எழுதிய "பொற்சிறையில் வாடும் புனிதர்கள்" என்ற நாவல் குறித்த தனது வாசிப்பு அனுபவத்தை முருகபூபதி பகிர்ந்து கொண்டார். அதன் இணைப்பு...

 ஆஸ்திரேலிய தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம் (ATLAS) நடத்திய புது வருடத்தின் ( 2019 )  முதலாவது "வாசிப்பு அனுபவ பகிர்வு" நிகழ்வு 19.01.2019 சனிக்கிழமை மெல்பேர்னில் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் தெணியான் எழுதிய "பொற்சிறையில் வாடும் புனிதர்கள்" என்ற நாவல் குறித்த தனது வாசிப்பு அனுபவத்தை முருகபூபதி பகிர்ந்து கொண்டார். அதன் இணைப்பு....
No comments: