வைஷ்ணவி சோதிராஜாவின் அரங்கேற்றம்

.இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை செல்வி வைஷ்ணவி சோதிராஜாவின் பாரத நாட்டிய அரங்கேற்றம் River side theatre Parramatta வில் இடம்பெற்றது. Vaishnavi commenced her Bharathanatyam journey at the age of five in Dubai, U.A.E. under the tutelage of Guru Devarajan, who had laid a solid foundation of dance in her formative years. Since migrating to Australia in 2004, she has continued this journey under Guru Smt. Anandavalli, as a student at the Lingalayam Dance Academy. Under Guru Smt. Anandavalli’s tutelage, Vaishnavi deepened her love for this ancient art form and has been inspired by her Guru to continuously hone and perfect her skills as a dancer. Vaishnavi would like to thank her Gurus for their belief, inspiration and vision that has led to tonight’s performance. Since graduating from The University of Sydney in 2016 with a Bachelor of Commerce and Bachelor of Arts, Vaishnavi currently works full-time at Macquarie Bank. She is also simultaneously completing her Graduate Diploma in Chartered Accounting. Vaishnavi would like to take this opportunity to thank her parents, who have been her pillars of support throughout this 20-year journey. Their unending encouragement and selflessness have culminated in tonight’s performance. Vaishnavi is also humbled by the love and support from her relatives, friends and well-wishers and would like to thank all of you for being present to witness this momentous occasion.

No comments: