சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சேக்கிழார் விழா


சிட்னி முருகன் ஆலயத்திலும் கல்வி கலாச்சார மண்டபத்திலும் 12/06/2016 மாலை 4.00 மணிக்கு நடைபெற்ற சேக்கிழார் விழாவில் இருந்து ஒருசில படங்களை காணலாம் .