'தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டி - 2015' 01 08 2015

.
'தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டி - 2015'  பின்வரும் திகதிகளில் விக்டோரிய மாநிலத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் , தேசியப் போட்டியும் இவ்வருடம்  விக்டோரிய மாநிலத்தில் நடைபெறவுள்ளது.  
The dates for 'The Tamil Competition 2015' have been finalized as mentioned below. The National Competition also will be held in Victoria this year.

விக்டோரிய மாநிலப் போட்டிகள் (Victorian Competition)
ஆகஸ்ட் 01,  2015   (01/08/2015 - சனிக்கிழமை / Saturday))
ஆகஸ்ட் 09,  2015   (09/08/2015 - ஞாயிற்றுக்கிழமை / Sunday))
ஆகஸ்ட் 15,  2015   (15/08/2015 - சனிக்கிழமை / Saturday))

தேசியப் போட்டி (National Competition)
செப்டெம்பர்  26,  2015   (26/09/2015 - சனிக்கிழமை / Saturday)

தேசிய மற்றும் விக்டோரிய மாநில பரிசளிப்பு விழா
(National and the Victorian Awards Ceremony)
செப்டெம்பர்  27,  2015   (27/09/2015 - ஞாயிற்றுக்கிழமை / Sunday)

No comments: