சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற சூரன் போர் நிகழ்வு 2013

.

சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற சூரன் போர் நிகழ்வு .

படப்பிடிப்பு - ஞானி 
No comments: