துர்க்கை அம்மன் ஆலய கட்டிட நிதிக்கான இரவு உணவு

.


                                                               Photos by Gnanam Arts

1 comment:

Ramesh said...

ஆசிரியர் குழுவிற்கு எழுத நேரம் இல்லைப்போல ஜஞ்சப்பத்த தந்தால் நான் எழுதுவன். கி...கி...கி...

ரமேஸ்