அவுஸ்திரேலியாவில் குடியேறி வாழும் தமிழ் மக்களை சந்திப்போம்

.


Conscila Jerome
Settelment Grant Program Worker
The Hills Holroyd Parramatta
MIGRANT RESOURCE CENTRE

 Ph:    (02) 9687 9901
Fax:  (02) 9687 9990
 Website: www.thhpmrc.org.au
 Email:tamilsgp@thhpmrc.org.au

No comments: