யூனியன் கல்லூரி பழையமாணவர் சங்கம் சிட்னி

.
UNION COLLEGE OLD STUDENTS ASSOCIATION                  SYDNEY
                           “ANNUAL DINNER"

Place:                Granville Town Hall

                          (10 Carlton Street, Granville 2142)
Date:                  18/09/2010
Time:                  6.00 P.M

Contacts:               A J Jeyachandra : 0415 934 591


V Nagarajah : 0432 418 413          Dr. Gnanarajan : 02-9634 4387

No comments: