சைவ மன்றத்தின் மனிதநேய நிதியத்திற்கு நிதி சேகரிக்கும் வருடாந்த இராப்போசன விருந்து - 06/08/2023

சைவ மன்றத்தின் மனிதநேய நிதியத்திற்கு நிதி சேகரிக்கும் நிகழ்வுகளில் ஒன்றுதான், வருடாந்த இராப்போசன விருந்தாகும்.

இந்த விருந்து August மாதம் 6ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6:00 மணிக்கு Bowman மண்டபம் Blacktownல் இடம்பெறும்.
 

No comments: