மட்டக்களப்பில் பிக்குவால் அவமதிக்கப்பட்ட தமிழ் அரச உத்தியோகத்தர்கள்


மட்டக்களப்பில் பிக்குவால் அவமதிக்கப்பட்ட தமிழ் அரச உத்தியோகத்தர்கள் ! வேடிக்கை பார்த்த பொலிசார் விதைக்காமலேயே முளைத்து விடுகிறார்கள்! விரோதிகளும் துரோகிகளும்


http://jaffnaexpress.com/2016/11/13/%E0%AE%AE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE/No comments: