சிட்னி முருகன் இராப்போசனம் 28-08-2016

.
 வருடம் தோறும்  சிட்னி முருகன் ஆலயம் நடாத்தும் இந்த நிகழ்வில் பல நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள்  BOWMAN Hall, BLACKTOWNல்   பங்குபற்றினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிகழ்வு மூலம் சேகரிக்கப்படும் நிதியானது வருடா வருடம் ஈழத்தில் உள்ள எமது  உறவுகளுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் சிட்னி முருகன் ஆலயத்தால்    அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றது     என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நீங்கள் இந்த நிகழ்வின்  படத் தொகுப்புகளை கீழே பார்க்கலாம்


No comments: