கனடாவில் முடிவுறாத முகாரி

.

செ.பாஸ்கரனின் முடிவுறாத முகாரி கவிதைத் தொகுதி ஞாயிற்றுக்கிழமை 15 05 2016 அன்று கனடாவில் வெளியிட்டு  அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றது. ..