நினைவரங்கும் இலக்கிய உரையும் நிகழ்ந்தவை

.
அவுஸ்திரேலியா  தமிழ் இலக்கிய கலைச் சங்கம் 14 05 2016 சனிக்கிழமை  மாலை 3 மணிக்கு மெல்பேனில் நடாத்திய நினைவரங்கும்  இலக்கிய உரையும் நிகழ்வில் எடுக்கப்பட்ட சில படங்களை காணலாம் .