ATBC அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டிழுப்பு முடிவுகள்

.
ஞாயிற்றுக் கிழமை  சிட்னியில் நடைபெற்ற அவுஸ்ரேலிய  தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டிழுப்பு முடிவுகள் .

1ம் பரிசு இலக்கம்   1093
2ம் பரிசு இலக்கம்    1522
3ம் பரிசு இலக்கம்    3251
4ம் பரிசு இலக்கம்    1972
5ம் பரிசு இலக்கம்    1749
6ம் பரிசு இலக்கம்     2002
7ம் பரிசு இலக்கம்    1549
8ம் பரிசு இலக்கம்     1781
9ம் பரிசு இலக்கம்     3334
10ம் பரிசு இலக்கம்    1650

No comments: