சிட்னி முருகன் ஆலயத்தின் எட்டாம் திருவிழா 15.03.14

.
சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற எட்டாம் திருவிழா சப்பறத் திருவிழாவாக இடம் பெற்றது.  EASTWOOD ம்  அதனை அண்டிய   பகுதி மக்களும்  இந்த திருவிழாவின் உபயகாரர்களாக இருந்தார்கள்.No comments: