தமிழ் மூத்த பிரசைகள் சங்கம் (நி,ச,வே) பதிவு நடாத்திய பொங்கல் விழா

.
இனிதாக நடந்து முடிந்த தமிழ் மூத்த பிரசைகள் சங்கத்தின் பொங்கல் விழாவினை கீழே உள்ள படங்களில்  காணலாம் .


 படப்பிடிப்பு ஞானி:
No comments: