பெப்ரவரி மாத முந்து தமிழில், 🌺

 


சேக்கிழார் சுவாமிகளின்,

பெரிய புராணம் தழுவிய சொற்போர், சுழல இருக்கின்றது.
நாவன்மை மிகு பேச்சாளர் சொற்போர் நிகழ்த்துவர்.
உங்களையும் பேரன்போடு அழைக்கின்றோம், நிகழ்நிலையாய் இணைந்து சிறப்பியுங்கள்.

🌞இரு கழகத்தார் அன்பு அழைப்பு🌞


27.02.21[IND/SL @ 3:30pm | Syd @ 9pm]
🐚இம்மடலை உங்கள் நண்பர்களோடும் பகிர்ந்து,
பலரும் கண்டு கேட்டு இன்புறத் துணைசெய்ய வேண்டுகின்றோம்.

🐚இணையவழி நேரலை முகவரி:

No comments: