அமரர் திரு சண்முகம் ஆதீஸ்வரன்


தற்போதைய நாட்டின் நிலைக்கேற்ப, விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்கும் வகையில் கிரியைகள் 05/04/2020 ம் திகதி நடைபெற்றது 

His last rites were held on Sunday 5th April in Sydney.  Visit the recording by clicking on the link below
https://www.oneroomstreaming.com/view/authorise.php?k=1585825209168161 
2 comments:

Devan said...

தமிழ் முரசு ஆசிரியருக்கு நன்றிகள், அமரர் ஆதீஸ்வரன் ஐயா அவரின் இறுதி கிரியைகளை இணையம் மூலம் பார்க்க உதவியதட்கு நன்றிகள், இவர் தான் அழகிய சிட்னி முருகன் ஆலயம் உருவானதட்கு முக்கியமானவர் , அவரது இறுதி சடங்கில் ஓம் இருப்பது சிறப்பானது

Devan said...

தமிழ் முரசு ஆசிரியருக்கு நன்றிகள், அமரர் ஆதீஸ்வரன் ஐயா அவரின் இறுதி கிரியைகளை இணையம் மூலம் பார்க்க உதவியதட்கு நன்றிகள், இவர் தான் அழகிய சிட்னி முருகன் ஆலயம் உருவானதட்கு முக்கியமானவர் , அவரது இறுதி சடங்கில் ஓம் இருப்பது சிறப்பானது