திருஞானசம்பந்தர் குரு பூசை 26/05/2019

Om Nama Shivaaya  


 பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல்போற்றி 

ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில் அணைந்தபிரான் அடிபோற்றி 

வாழிதிரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம்போற்றி 

ஊழிமலி திருவாத வூரர்திருத்தாள் போற்றி 

Date: 26th May 2019- SUNDAY 

Venue:Shiva Temple complex 

 8:30 am:Abhishekam, alankaram and maha deeparadhana  for Niruthi Valampuri Ganapathy followed by abhishekam for  Thirugnana Sambandar idols. 

 Chanting of Sambandar Thevaram 

12:30 Special Pooja for Thirugnana Sambandar panchaloka idol and procession within Siva Temple complex  

Maha deeparathana 

Om Namashivaaya 


No comments: