நாம் அழித்தல் முறையாமோ ! - மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா


                மானத்தை மறைக்க அன்று 
                    மரவுரி தரித்து வாழ்ந்தான்
               வாழ்ந்த அக்கால மெல்லாம்
                      மரமதை அண்டி நின்றான் 
image1.JPG               வீரத்தை காட்டி நிற்க 
                      மரத்தையே துணையாய் கொண்டான் 
               ஈரமே இல்லா இப்போ 
                        இருக்கிறான் மனிதன் இன்று 

                காட்டிலே வாழ்ந்த போது 
                     கல்வியை கண்டான் இல்லை
                காட்டிலே வாழ்ந்த போது
                        காசினை நினைத்தான் இல்லை
                காட்டினை விட்டு விட்டு
                         வாழ்க்கையை கண்ட போது
                காட்டினை வெட்டி வெட்டி
                         கருணையை அழித்தே விட்டான் 

                   வளர்த்து நின்ற கடா 
                       மார்பினில் உதைத்தாற் போல 
                  வாழ் வளித்த காடதனை
                         மனம் விரும்பி அழிக்கின்றான் 
                   மரம் என்னும் வரமதனை
                          மண்ணை விட்டே அழிக்கின்ற
                    மனிதனது மனம் நினைக்க
                          மரம் மெளனம் ஆகிறது 


                     இயற்கை தந்த வரமாக 
                          எழுந்து நிற்கும் காடதனை
                     எண்ணி எண்ணி பார்க்காமல்
                           இரக்க மின்றி அழிக்கின்றான்
                      நாகரிகம் எனும் பெயரால்
                            நமைக் காக்கும் அரணான
                       நம்மரத்தை நம் காட்டை 
                              நாம் அழித்தல் முறையாமோ 
                           

                  

       

No comments: