ஆன்மீகப் பொக்கிஷம் ! - எம் . ஜெயராமசர்மா


             ஆடைதனைக் குறைத்தார்
                  ஆணவத்தைக் களைந்தெறிந்தார்
             நாடிநின்றார் நம்ரமணர்
                    நல்வழியைக் காண்பதற்கு 
              ஓடிவந்தார் அண்ணாமலை
                    ஒடுக்கிநின்றார் மனமதனை
image1.JPG
               வாடிவிடா அவரிருந்தார்
                      வழங்கிநின்றார் அருளையெலாம் ! 

            தன்னையே அறிவதற்குத்
                தவமிருந்தார் ரமணரிஷி
            தனிமைதனை இனிமையாய்
                  தவமுனிவர் ஏற்றுநின்றார் 
            பொய்மையாம் உடலுக்குள்
                  மெய்மையைத் தேடிநின்றார்
             மெய்மையை உணர்ந்தவவர்
                    மேதினியில் ரிஷியானார் !


             அத்வைத தத்துவத்தை
                 அனைவருக்கும் காட்டிநின்றார்
              ஆடம்பரம் அனைத்தும்
                     அவர்க்கு வெறுப்பாச்சு
              ஆசைதனைக் குறைத்த
                   ஆன்மீகப் பொக்கிஷமாய்
               அகிலமே போற்றும்வண்ணம்
                    ஆகிவிட்டார் ரமணரிஷி !

             சொத்துக்கள் சேர்க்கவில்லை
                  சுகதுக்கம் நோக்கவில்லை 
            சத்தான உணவேதும்
                   தானவரும் உண்ணவில்லை
             மாடிமனை ஆடம்பரம்
                    மனமதிலும் இருக்கவில்லை
              மாசில்லா வழிதேடி
                     மாமுனிவர் தவமிருந்தார் !
                     
                   

No comments: