சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் குருபூசை 06 08 17

.

Text Box: Sri Venkateswara Temple Association Inc.
Temple Road, Helensburgh, NSW 2508, Australia
Telephone : (02) 4294 3224 (Please call between 19.30 to 21.30 hours)
Webpage: http://www.svtsydney.org          Email: secretary@svtsydney.org

       பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல்போற்றி
      ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில் அணைந்தபிரான் அடிபோற்றி
      வாழிதிரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம்போற்றி  ஊழிமலி திருவாத வூரர்திருத்தாள் போற்றி

Sundaramoorthy Nayanar Guru Pooja

All devotees are invited to attend this program and to participate in ‘Thevaram’ chanting. A copy of ‘Thirumurai’ book for chanting will be made available. Devotees may participate in the whole program or a part thereof at their conveniences

Date:        06/08/2017 - SUNDAY
Venue:     Shiva Temple complex

8:30 am:       Abhishekam, alankaram and maha deeparadhana  for Niruthi Valampuri Ganapathy followed by abhishekam for Moolavar & panchaloka  idols of Sundaramoorthy Nayanar(Sundarar) Chanting of Sundarar’s Thevaram.

12:30 pm:      Special Pooja for Sundarar’s panchaloka idol and procession

            within Siva complex Followed by Maha deeparathana

1 comment:

Anonymous said...

The venue not clear. Where is the Shiva Temple Complex?