அவுஸ்திரேலிய மருத்துவ உதவி நிதியம் ஒழுங்கு செய்துள்ள UMAT மற்றும் விஞ்ஞான விபர நாள் 03 05 15

.


அவுஸ்திரேலிய மருத்துவ உதவி நிதியம் UMAT மற்றும் விஞ்ஞான விபர நாள் ஒன்றை ஒழுங்கு செய்துள்ளது. அதற்கு 10ம், 11ம், 12ம் வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
இதில் UMAT பற்றிய விளக்கங்களும், மருத்துவ. பல்மருத்துவ, மற்றும் விஞ்ஞான பட்டப்படிப்புகளைத் தொடர விரும்பும் மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டலும், விபரங்களும் வழங்கப்படும்.
நேரம்: பி.ப. 2 – 5 மணிவரை
திகதி: 3ம் திகதி மே மாதம்
இடம்: Reg Byrne Community Centre Wentworthville

மேலரிக விபரங்களுக்கு இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள விபரத் தாளை பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளவும்.

No comments: