ஈழத் தமிழர் கழகத்தின் அதிஸ்டலாப சீட்டிழுப்பு 29 May 12

.


8 comments:

Anonymous said...

இதில் அண்மைக் காலம் என்பது எத்தனை ஆண்டுகளை அடக்கும். பல ஆண்டுகளுக்கு முந்தியதை அண்மை எனக் குறிப்பிடுவது தவாறான பரப்புரரை ஆகாதா???????????

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
tamilmurasu said...

கருத்து பதிபவர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள். கருத்து சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தாதீர்கள் என பலமுறை தமிழ்முரசு கேட்டிருக்கிறது. நல்ல வார்த்தைப் பிரயோகங்களும் ஆரோக்கியமான கருத்துக்களும் பதிந்தால் எல்லோருக்கும் நல்லது என்பதை வலியுறுத்துகின்றோம்.

இந்த வரையறைக்குள் இல்லாத கருத்து அகற்றப்பட்டுள்ளது.
நன்றி
ஆசிரியர் குழு

Anonymous said...

I am not sure what was wrong with the comments those were deleted, only thing, it was written in English. Also some uncleared questions were posted.

Anonymous said...

To The Editorial Group,

Can you allow comments only from registered users. That way, people will not write anything because you can trace who wrote the comments.

Please do not let some people spoil the integrity of this website which is doing a wonderful job.

Anonymous said...

trace them and do what? you are sounding like the SL govt. We hjave all the rights to comment and be anonymous. If you cannot digest that then join the SL govt.

Anonymous said...

Eelam Tamil Association (ETA) - The foremost Association in NSw,Australia.

Who heads this Association Now?
Who is on the Committee of this Association?
Who is in which Position in the committee?
Who are the 2 signatories of ETA,for the Bank Account?

Does ETA have the Honesty & Courage to disclose this to the Eelam Tamil People.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.