சிட்னியில் நூல் வெளியீட்டு விழா 18.03.12 Sun


.


பாடும்மீன் சு ஸ்ரீகந்தராசாவின்

சங்ககாலங்களும்

சங்க இலக்கியங்களும்


SANKAM PERIOD
AND
SANKAM LITERATURE

செஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம்

உரைச்சித்திரம் (இறுவெட்டு)

வெளியீடு


அத்துடன்,

மாபெரும், இலக்கிய நகைச்சுவைப்

பட்டிமன்றம்

காலம்: 18 மார்ச் 2012, ஞாயிற்றுக்கிழமை

பிற்பகல் 5.00 மணி முதல் 8.00 மணி வரை

இடம்: Homebush Boys High School
      Bridge Road, Homebush




சிட்னியில்
பாடும்மீன் சு.ஸ்ரீகந்தராசாவின்
நூல் வெளியீட்டு விழாவும்
மாபெரும் இலக்கிய நகைச்சுவைப் பட்டிமன்றமும்


சங்க காலமும் சங்க இலக்கியங்களும்
(எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு, பதினெண்கீழ்க்கணக்கு)
எல்லோரும் அறிந்துகொள்ள இனியதோர் அறிமுகம்



SANKAM PERIOD AND SANKAM LITERATURE
 (Ettu Thogai, Pathu Pattu, Pathinen Keezhkanakku)
A pleasant introduction for all to know Sankam Literature



நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் (உரைச் சித்திர இறுவெட்டு)

காலம்: 2012 மார்ச் மாதம் 18 ஆம்திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
பிற்பகல்  5.00 மணிமுதல் 8.00 மணிவரை

இடம்: ர்ழஅநடிரளா டீழலள ர்iபா ளஉhழழட
டீசனைபந சுழயனஇ ர்ழஅநடிரளா

மற்றும்,

பண்பட்ட பேச்சாளர்கள் பங்குபற்றும் நகைச்சுவை கலந்த மாபெரும் பட்டிமன்றமும் இடம்பெறும்.

அனைவரும் வருக!

அனுமதி இலவசம்!





No comments: